קליניקה - פורטל בריאות, טיפול טבעי ורפואה משלימה הגדול בישראל. טיפולים , מאמרים ומטפלים של רפואה טבעית

תקנון ותנאי שימוש

תנאי שימוש ותקנון פורטל "קליניקה"

הגדרות
בתקנון זה תהיינה למונחים הבאים, המשמעויות שלהלן:


"הפורטל" ו/או "האתר"- פורטל "הקליניקה", שכתובתו היא:  www.infomed.co.il/Clinica/ , לרבות עמודי המשנה וממשקיו השונים, כפי שיהיו מעת לעת.


"גולש"- כל אדם ו/או תאגיד העושה שימוש, במישרין ו/או בעקיפין, אקטיבי ו/או פאסיבי בתכני הפורטל, שאינו מטפל או מפרסם.


גולש קטין (שגילו אינו עולה על 18) מצהיר בזאת ומתחייב כלפי הנהלת הפורטל כי קיבל אישור מהוריו ו/או אפוטרופוסיו להרשמה ושימוש באתר.


"מטפל מוסמך"- אדם אשר עומד בתנאי הסף של הפורטל המפורטים בהסכם לרכישת כרטיס מטפל ושהינו בעל כרטיס מטפל מאת הפורטל.


"מפרסם"- אדם או תאגיד אשר אינם עומדים בתנאי הסף של הפורטל, אך מעוניינים לעשות שימוש בפורטל לצורך פרסום בלוחות הפורטל ו/או בבאנרים.


"משתמש"- לרבות גולש, מטפל ומפרסם.


כללי
פורטל "הקליניקה" הינו אתר אינטרנט המאגד תחת קורת גג אחת אך ורק שירותים המוצעים על ידי מטפלים מוסמכים בתחום הרפואה המשלימה, על פי תנאי סף של חברות באיגודים מקצועיים מוכרים (להלן:"האיגודים המקצועיים") ו/או לימודים במוסד המוכר על ידי האיגודים המקצועיים ו/או הסמכה מקצועית אחרת המוכרת על ידי איגוד מקצועיים בישראל, באחת מן השיטות שלהלן המוכרות על ידי הפורטל, כפי שיעודכן מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי של הפורטל(להלן:"תנאי הסף");

 

 • כירופרקטיקה
 • אלבאום
 • עיסוי
 • פלדנקרייז
 • הידרותרפיה
 • אלכסנדר
 • הומיאופתיה
 • רפואה סינית
 • רפלקסולוגיה
 • נטורופתיה ותזונה טבעית
 • פאולה
 • ביו פידבק
 • סו-גוק
 • פסיכותרפיה גופנית
 • אוסטאופתיה
 • שיאצו (איגוד השיאצו בישראל נסגר בשנת 2012. כל המטפלים בשיטה שמופיעים בקליניקה הינם מטפלים שסיימו את לימודיהם במוסדות שהיו מוכרים ע"י האגודה עד שנה זו).

 

התקנון המופיע מנוסח בלשון זכר ומתייחס באופן שווה לנשים.


גלישה ושימוש בשירותים והכלים הנמצאים בו, מהווה אישור מבחינתך לכל תנאיו.


בכדי להשתמש בשירותים הקיימים בפורטל, הינך מסכים לקבל את כל התנאים המופיעים במסמך זה במלואם.


האתר שומר לעצמו את היכולת לשנות את תנאים אלו בכל זמן שיידרש ולפי שיקול דעתו.
התנאים שיתעדכנו יהיו ברי תוקף מיד עם פרסומם באתר.
השימוש באתר ובשירותיו לכל מטרה שהיא מצריכה את אישור הנהלת פורטל "קליניקה".


כל המידע הטיפולי,רפואי ותרופתי שמוצג בפורטל, ניתן כשירות אינפורמטיבי לא מחייב לגולשים בפורטל. אין לראות במידע "המלצה לשיטת טיפול" או ל"ייעוץ רפואי" או "תחליף לפניה לטיפול רפואי". לרבות  אינפורמציה המגיעה מאתרים המקושרים לפורטל זה. כמו כן, אין לראות במידע המלצה לשימוש בתרופה, שיקוי, מוצר רפואי או עצה משפטית ו/או רפואית או תחליף לייעוץ מומחה.יש להתייחס במידת זהירות נדרשת אל אסכולות ושיטות הטיפול השונות המפורסמות. המידע שמוצג הינו כללי ואינו מותאם בצורה פרטנית לצרכי כל הציבור. לייעוץ רפואי אישי יש לגשת אל רופא מוסמך ו/או מרפאה פרטית.


השימוש באתר הינו אישי אלא אם נכתב אחרת במפורש. סיסמאות אישיות, אמצעי גישה לאינטרנט ושם משתמש הינם סודיות והמשתמש ישמור עליהן ולא יעביר או יפיץ אותם לגופים או לאנשים בודדים אלא אם קיבל הסכמה בכתב מהנהלת האתר.

 

השימוש בחלק מהשירותים המוצעים באתר עשוי להיות כרוך ברישום, ועל המשתמש לפעול בהתאם להוראות הרישום, ובכלל זה למסור פרטים נכונים ומדויקים.


רכישת כרטיס המטפל
מטפל אשר ימצא עונה על תנאי הסף, יהיה זכאי לרכישת מנוי בפורטל לאחד מהמסלולים שלהלן:
1. מסלול Free.

2. מסלול Basic.

3. מסלול Top.

4. מסלול Gold.

5. מסלול Platinum 


ההתקשרות בתנאים האמורים מותנית בתקופת התחייבות של 24 חודשים או במידה ונקבע אחרת ביום העסקה (להלן:"תקופת ההתחייבות"), החל ממועד פרסום כרטיס המטפל בפורטל.


כתנאי להרשמה כמטפל בפורטל ולפתיחת כרטיס מטפל, המטפל ידרש להעביר להנהלת הפורטל קובץ סרוק של תעודת ההסמכה המקצועית ו/או תעודת חברות באיגוד מקצועי, באמצעות קובץ סרוק, פקס או דואר, כמפורט בטופס ההרשמה.


למען הסר ספק, קבלת העתק תעודת ההסמכה המקצועית הינה תנאי מתלה להתקשרות עם הפורטל, וכל עוד לא התקבלה התעודה בידי הנהלת הפורטל באחת מהדרכים המפורטות לעיל – לא יפורסם כרטיס המטפל בפורטל!


אישור בדבר גמר ההרשמה, ופתיחת כרטיס המטפל יישלח באמצעות דואר אלקטרוני.

 

הפורטל מתחייב להעלות כרטיס מטפל בתשלום שאושר על ידי חברת האשראי עד 3 ימי עסקים מרגע קבלת התעודות המקצועיות ואישור תקינותם.  תחילת מועד הפרסום שנרכש הינו מרגע שהכרטיס פורסם באתר.


לאחר תקופת ההתחייבות כאמור, המטפל רשאי בכל עת להודיע 30 יום מראש על רצונו לסיים את ההתקשרות, במסירת הודעה להנהלת הפורטל בכתובת הדואר האלקטרונית: [email protected].


ככל שלא תימסר הודעה כאמור, הפורטל רשאי להמשיך להציג ו/או לא להציג את כרטיס המטפל לאחר תקופת ההתקשרות, על פי שיקול דעתו הבלעדי.


המנוי מקנה זכות לכרטיס מטפל עבור משתמש בודד בלבד.

 

החברה והאתר יהיו האחראים הבלעדיים והישירים לרמת השירות כלפי המזמין, לרבות כל השירותים, המוצרים, התכנים והפרסומים הניתנים ע"י החברה והאתר. למען הסר ספק, הספק אינו אחראי על אופן מתן שירותים ו/או הפסקת השירותים, לרבות אך מבלי לפגוע בכלליות כתוצאה מתקלות ברשת האינטרנט, ספקיות אינטרנט או במערכות האתר ולמזמין לא תהיה כלפי הספק כל טענה או דרישה בקשר לכך.  


המשתמש אחראי בלעדית לנכונות פרטי ההתקשרות עימו.


עם רכישת המנוי, המשתמש יקבל שם משתמש וסיסמא אישיים. המשתמש אחראי לשמירת סודיות שם המשתמש והסיסמא ולא ימסור אותם לאחר. המשתמש ידווח מיידית לחברה במקרה של חשד לפרצת אבטחה בכרטיס המטפל שלו.


הפורטל רשאי לדרוש מעת לעת מהמשתמש להחליף את פרטי הזיהוי לרבות שם המשתמש והסיסמא.


הפורטל אינו מתחייב לזמינות הכרטיס בכל עת, וידוע למשתמש כי יתכן והפרעות או תקלות בפורטל וברשת עשויים לפגוע בזמינות כרטיס המטפל.


רכישת מנוי מטפל לאתר מותנית במתן פרטים אישיים וכן במסירת פרטים בנוגע לאיגוד המקצועי בו חבר המשתמש וכן פרטים בנוגע למוסד הלימוד בו השלים את לימודי התעודה בתחום עיסוקו.


הנהלת הפורטל רשאית להסיר כל כרטיס מטפל לאחר ההרשמה ולבטל את המנוי, ככל שיימצא כי המשתמש אינו עומד בתנאי הסף, וזאת בכפוף למדיניות ההחזרה, כמפורט להלן.


באישור תנאי תקנון זה המשתמש מאשר כי החומר אשר יפורסם על ידו יפורסם בכרטיס המטפל האישי ו/או בכל מקום נוסף בפורטל, על פי שיקול דעתו הבלעדי של הפורטל, בצירוף שם המשתמש ופרטי ההתקשרות, כפי שנמסרו על ידי המשתמש.

 

העדר אחריות על תכנים מקצועיים וייעוץ רפואי מוסמך
כל המידע המפורסם בפורטל הינו לשימוש אישי ואין לראות בו כתחליף לייעוץ רופא מוסמך. בכל שאלה שעולה או רצון לשימוש בטיפול ו/או תרופה ו/או תוסף תזונהו/או שיקוי עליך להתייעץ עם רופא מטפל. כל עצה המוצגת באתר הינה בגדר המלצה בלבד ואינה באה כתחליף לפניה לרופא מומחה. המידע המתפרסם בפורטל הינו בא מתוך רצון לשפר את איכות החיים של הגולשים ולכן אין לראות בו כתחליף לטיפול, שירות או ייעוץ רפואי.


תרופות, שיקויים ודומיהם וכל מוצר באשר הוא המוצגים בפורטל הינם באחריות המפרסמים ולהנהלת הפורטל אין כל מידע ו/או אחריות בקשר למוצרים אלו.


למען הסר ספק, השימוש בתכנים ובמידע המופיעים בפורטל אינם המלצה לשימוש בטיפול ו/או שימוש במוצר ו/או תרופה ו/או שיקוי המוגדרת לשימוש רפואי.


הפורטל, מנהליו ועובדיו אינם אחראיים על התכנים הפרסומיים המוצגים והמפורסמים בפורטל.


חשוב לנהוג ביתר זהירות בקבלת ההמלצות הניתנות בפורטל על ידי אנשי המקצוע מכל סוג המפרסמים עצמם ואת מרכולתם (טיפולים, מאמרים, תרופות, שיקויים וכדו) והשימוש בהם כפוף ומותנה בקבלת יעוץ רפואי עם רופא מוסמך בטרם כל צריכה של מוצר,שירות,תרופה, שיקוי עם יכולת השפעה רפואית/טיפולית - בטרם הרכישה.

מובהר כי שירותי הטיפול והרפואה המשלימה המוצגים ומוצעים באתר, הינם מטעם המטפלים ו/או המפרסמים באתר ועל אחריותם בלבד, והנהלת האתר אינה אחראית על השירותים, אספקתם, טיבם, סיכויי הצלחתם והשלכותיהם על הגולש, במישרין ובעקיפין.


כפי שהובהר לעיל, האתר משמש רק כאמצעי להצגת המידע מטעם משתמשי האתר. בדיקת המוצר ו/או השירות, איכותו, טיבו, כדאיות העסקה וכל היוצא בזה, הינם באחריותו הבלעדית של המשתמש.


בכל מקום באתר שבו קיים קישורית ("לינק") באתר לאתרים אחרים, לא תישא הנהלת האתר באחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם או לכל פרט אחר הקשור אליהם, ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם או עלול היה להיגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות על מידע ו/או שירות כאמור.


הנך מוותר בזאת על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלשהי כנגד הנהלת האתר, בקשר עם שירות, העדר שירות, מעשה ו/או מחדל ו/או נזק אשר נגרם על ידי מי ממשתמשי האתר.


הנהלת האתר ומפעיליה אינם אחראים לטיבם של השירותים והמוצרים ולא נושאים באחריות של שירות, טיב והתאמתם לצרכן. הפורטל איננו נושא בכל חבות או אחריות לכל טעות או מחדל בתוכן האתר; לכל כשל, איחור או הפרעה במשלוח של כל מוצר ו/או תוכן שמוצג באתר.


ניתן לאתר בפורטל אנשי מקצוע מתחומים רבים שמוכרים ומפרסמים את מרכולתם. כגון מטפלים,רופאים,משווקי מוצרים,יצרנים, בעלי חדרים להשכרה ועוד נותני שירותים רבים. כל האחריות על פרסום מאמרים, תוכן שיווקי, פרסום וטיב החדרים וכמובן איכות הטיפול-הינו באחריותם בלבד.


קניין רוחני
כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני, כגון זכויות היוצרים בעיצוב, קודי המחשב,סוגי תוכנות,מידע טכנולוגי ויישומים המפעילים את האתר ו/או כל קובץ גרפי, מולטימדיה וטקסט הינו רכושו של האתר בלבד או של כל צד שלישי שהעניק לאתר את האפשרות לשימוש בשירותים ובמידע. האתר הינו הגוף היחיד בעל האישור להשתמש בפטנטים של האתר וסימנים מסחריים בשמות הקיימים בו, גם אם אינם רשומים ככפופים לזכויות יוצרים. כל חומר גרפי וכתוב לרבות טקסטים, תוכן ומידע שמועלה על ידי המשתמשים, אין לפרסם או להציג בפומבי,להעביר, להעתיק,לשכפל, למכור, להפיץ, לשנות או למסור לצד שלישי מידע ו/או חלק ממנו לשימוש מסחרי, בלא קבלת אישור מראש בכתב מהנהלת האתר.


למען הסר ספק יובהר כי העלאת כל תוכן לאתר, מהווה הסכמה מפורשת להעברת זכויות היוצרים מידיך לידי הנהלת האתר, ככל שהתוכן המהווה יצירה מוגנת בזכויות יוצרים, על כל הנובע והמשתמע מכך.


מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הנך מאשר בזאת כי היצירות וטקסטים המועלים לפורטל מועלים באופן בלעדי לפורטל ולא יועתקו ו/או יועברו ו/או יועלו לכל אתר אחר ברשת.


אחריות מפרסמים ומטפלים

מטפל ו/או נותן שירות ו/או מפרסם מסחרי המפרסם בפורטל ומציע את שירותיו לגולשים מתחייבים לעמוד בתנאים המוצעים על ידיהם לגולשי האתר. במידה ולא תעמוד בתנאים אלו ומצהירים כי ידוע להם שאי עמידה בתנאי הפרסום מהווה הפרה של חוק הגנת הצרכן וכן מהווה עבירה פלילית, אשר עשויה לגרור הגשת כתבי אישום פליליים.


המפרסמים באתר מתחייבים כי המידע המפורסם על ידם חייב להיות מדויק ואמין, וכי פרסום מידע לא נכון מהווה הטעייה אסורה בהתאם לחוק הגנת הצרכן, בכל מקרה בו המידע המפורסם אינו נכון ו/או מדויק, המפרסם מתחייב לעדכן את המידע באופן מיידי, שאלמלא כן, ידוע להם כי הינם גורמים נזק תדמיתי לפורטל אשר עשוי לגרור תביעות של הגולשים ושל הפורטל. במקרה שכזה שמורה להנהלת האתר הזכות למחוק נתונים אלו, מבלי לפגוע בזכויותיה על פי דין, בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שעלול להיגרם לו או למי ממשתמשי האתר.

 

במידה ונעשתה עסקה טלפונית בה נפתח כרטיס מטפל ע"י אחד מנציגי האתר- המטפל נתן בכך אישור לנציג החברה לבצע סליקה והקמה של כרטיס המטפל עם כל המשתמע מכך כולל מעבר על תקנון האתר.
 

נוהל הודעה והסרה
פורטל קליניקה הינו פורטל המכיל תוכן גולשים, אשר מועלה על ידי המשתמשים – מטפלים ומפרסמים.
בהתאם לתנאי השימוש דנן, העלאת תכנים לפורטל על ידי צדדים שלישיים כפופה להצהרת הגורם אשר מעלה תוכן לפורטל כי התוכן אינו מפר זכויות יוצרים, אינו מהווה לשון הרע, אינו פוגעני וכיו"ב.


אם בכל זאת הנך סבור כי הפורטל מכיל תוכן המפר זכויות יוצרים, מהווה לשון הרע, פוגעני וכיו"ב, הנהלת הפורטל מתחייבת לפעול להסרת התוכן הרלוונטי לאחר מסירת הודעה כאמור, בהתאם ל"נוהל הודעה והסרה", אשר נקבע בפסיקת בית המשפט בעניינים אלו.
בהתאם, יובהר כי הפורטל אינו אחראי להפרת זכויות קניין רוחני, לשון הרע, פגיעה בפרטיות, הטעיה, תוכן פוגעני וכיו"ב, בנוגע לכל תוכן שהינו "תוכן גולשים".

 

העלאת תכנים לפורטל
מבלי לפגוע במה שנאמר למען הסר ספק, המשתמש מתחייב אל מול האתר:


המשתמש מתחייב כי יעלה לאתר אך ורק תכנים הרלוונטיים לשיטות הטיפול המוכרות על ידי הפורטל והוא מאשר בזאת להנהלת הפורטל להסיר כל תוכן אשר אינו עומד בתנאי זה ואינו רלוונטי לפעילות הפורטל.


השימוש בפורטל לצורכי פרסום תוכן שיווקי הינו רק באזורים המיועדים לכך.


חל איסור חמור על כל פרסום מסחרי בפורטל ו/או על כל פנייה בעלת אופי מסחרי למשתמשי הפורטל, ובכלל זה פנייה ו/או כל פעילות אחרת מטעם גוף מסחרי אשר אינו מטפל מוסמך בהתאם לתנאי השימוש באתר, לרבות פרסום ישיר ו/או עקיף של מוצרים משלימים ובכלל, וכן כל פרסום של אתרים אחרים באמצעות האתר, במישרין ו/או בעקיפין ו/או פרסום קישוריות (לינקים) שיובילו לאתרים אחרים ושימוש בשירותי ההודעות של האתר לכל אחת מהמטרות האסורות המפורטות לעיל. מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד לו זכאי הפורטל, העובר על סעיף זה יחייב בתשלום של 50.000 ₪ ללא הוכחת נזק ובאישור כללי שימוש אלו, המשתמש מצהיר הינו מוותר על זכותו לטעון טענה כלשהי כנגד גובהו של הסכום הנ"ל.


העלאת תכנים על ידי משתמשים ונותני שירותים כולל סרטוני וידאו ו/או אלבומים ו/או פורומים ו/או תמונות לאתר או כל חומר ושירות שמהווה חדירה לפרטיות ו/או הטעיה ו/או הפרת זכויות מבצע/ים המפורסמים  ו/או הטעיה, הם באחריות המשתמש שמעלה אותו. הפרת זכויותיהם של צד שלישי או פגישה בשמם או כל הפרה של זכויות מסחריות אינם באחריות הפורטל ו/או מפעיליו ו/או מנהליו ו/או עובדיו.


אסורה ההצקה והשימוש בשפה מעליבה,גסה,אמירות טורדניות ומגונות לכלל הגולשים השונים באתר  ובפורומים. גם העלאת תכנים ושליחת מיילים הפוגעים באוכלוסיה גם כן אסורים. כמו כן, גם תוכן שיווקי מחקרי ופרסומים, לא יועלו באף דרך שתגרום נזק לאתר ומנהליה. כל פרסום/הודעה חוזר או פוגעני בפורומים, כרטיסי מטפלים ושירותים מקצועיים –אסור.


בעת העלאת חומרים ותכנים פרסומיים כגון: צלילים, מוסיקה, תמונה,  וידאו, מידע, תוכן, טקסט וחומר נוסף שמועלה על ידו באתר הינו באחריותו בלבד. על המשתמש חלה האחריות הבלעדית לכל המידע והתוכן שהעלה באתר. הנך מצהיר שכל מידע,תוכן ומסר שמועלה על ידו יעמדו בזכות הקניין הרוחני ולא יפגעו בזכותו של אף אדם ו/או צד שלישי. וכי הנך הבעלים המקורי או בעל זכות הקניין הרוחני או הרישיון בקשר עם התוכן שמועלה על ידך. במידה ויגרם נזק לצד שלישי ו/או לפורטל ו/או לחברה אם הפרת זכות קניין רוחני כלשהו, כגון זכויות יוצרים -  המשתמש ישפה ויפצה את הפורטל על אתר, במידה ויידרש לעשות זאת בגין כל אובדן ו/או הוצאה ו/או נזק ו/או פגיעה מכל סוג המצריכה גם הוצאות משפטיות שהנהלת הפורטל הוציאה בצורה ישרה או עקיפה וקשורים לתכנים שהועלו על ידי הגולש באתר. הגולש מוותר על כל דרישה וטענה  כלפי האתר אם על תכנים שמופיעים בו ואם על השירותים שהוא מספק. 


הבהרה למען הסר ספק, הפורטל אינו אחראי להפרת זכויות קניין רוחני ו/או לפגיעה בהם על ידי גולשי הפורטל, בכל דרך שהיא (כולל סודות וסימנים מסחריים).


אין להכניס קבצים, קוד מחשב ותוכנות עם יישום המכיל נגיף מחשב ("וירוס"), דואר זבל (" SPAM"), יישומים מזיקים, וונדליזם, סוס טרויאני  ותולעים ("WORMS") למיניהם שלא כדין. זאת בהתאם לחוק המחשבים.


חל איסור על איסוף מידע על משתמשים אחרים ופרסום תכנים ופעילויות פליליות. לשם הסר ספק, הפרסום הנ"ל אסור לפרסום באתר.  שימוש מלא או חלקי במידע שמועלה על ידי משתמשים ללא אישורם, הינו עבירה חמורה על זכויות יוצרים.


בכל הפסד,אבדן, הפרת זכויות מכל סוג שהוא , הוצאה או נזק מכל סוג , שיגרם למשתמש ולסובבים לו בצורה עקיפה או ישירה כתוצאה מתכנים שהועלו ומופיעים באתר. הינך פוטר ומסיר  מאחריות את האתר ומנהליו מכל תביעה.  כמו כן, הנהלת הפורטל  יכולה להגיש תביעה כנגד מי שהפר זכויות אלו.


אסור להעלות חומר בוטה, פורנוגראפי או עם מאפיינים מיניים בוטים שפוגעים או עלולים לפגוע ברגשות הציבור.


משתמש לא ישלח לאתר או יעלה דרכו  מידע מעודד או בלתי חוקי שמסייע ומוביל למעשה שיכול להוות עבירה פלילית שיכולה להטריד ולפגוע בשאר המשתמשים ו/או בכלל.


אסור להעלות חומר בעל תוכן מאיים, פוגעני,הוצאת לשון הרע, פוגע ברגשות הציבור, בוטה, מעליב, גס,עויין, גזעני שמהווה עבירה על חוקי מדינת ישראל ויכול להיות בסיס לתביעה אזרחית.


אין להפנות לקישורים (לינקים) שאינם מאושרים ע"י האתר.


שימוש במידע המנוגד לכללים הנהוגים באינטרנט ועלולים לגרום לנזקים ולפגוע במשתמשי האתר והאינטרנט לרבות שליחת מיילים המוניים באמצעות המייל או הודעות טקסט בטלפון ללא אישור בכתב מהנהלת האתר, הרשמה לשירותים המצריכים תשלום והרשמה מראש ללא תשלום והרשמה אליהם-הינם עבירה על החוק.


במידה וינהג המשתמש בניגוד להוראות תקנון זה, הנהלת האתר/חברה רשאית לחסום ו/או להסיר את התכנים שהיא רואה לנכון  ואף למנוע את הגלישה וצריכת השירותים השונים מבלי שהיא תצטרך לספק הסבר מפורש לכך. כאמור, אין בהפסקת והגבלת השירותים הניתנים בפורטל סיבה מספקת בכדי שהמשתמש ישתמש בצורה שונה בתנאים הרשומים במסמך זה.


הפורטל שומר לעצמו את הזכות להסיר מן האתר כל תוכן, לרבות תוכן שיווקי ופרסומות על פי שיקול דעתו אם ימצא שהינו פוגעני ו/או אינו עומד בתקנון זה.


הפורטל אינו אחראי על הפרסומים והתוכן השיווקי המתפרסם על ידי המפרסמים.


כמו כן, למשתמש לא תהיה אף טענה ו/או תביעה ודרישה בהמשך לאותם שינויים שנעשים והתקלות הנלוות שיכולות להיגרם תוך כדי שינוי,  כלפי הפורטל ומנהליו .


הפורטל רשאי בכל זמן נתון לשנות את עיצובו ואת תכניו ו/או שירותיו ו/או זמינותם וכל מידע שהוא רואה לנכון- וזאת ללא ההתחייבות לספק הודעה מראש.


הפורטל רשאי למנוע ו/או להסיר אתר ו/או שירות ו/או תוכן לפי שיקול דעתו וללא הצורך לידע את המשתמשים. 


הנהלת האתר תוכל למנוע את חזרתו בשנית של המשתמש לאתר אף אם החליף שם משתמש וסיסמא לפי שיקול דעתה וללא צורך בהסבר על החלטתה.


כמו כן, לשיקול דעתו של הפורטל אם להחזיר כל סכום  ששולם על כל שירות הניתן בתשלום בפורטל ונעשה בו שימוש לרעה לפי החלטתה של הנהלת הפורטל ומנהליו שרואים בו כפוגע וללא הצורך לספק הסבר על כך. בנוסף לאי החזרת הסכום ששולם על השירות בפורטל ואם נעשתה פגיעה בפורטל ו/או שירותיו ו/או לגולשיו וכל היוצא בזה, הפורטל רשאי לתבוע סכום פיצוי הולם לפי החלטתו.


פרסום בלוחות
הפורטל מעמיד לרשות המשתמשים לוחות שונים, ובכלל זה: לוח דרושים, חדרים להשכרה, לוח ציוד, לוח מתנדבים בקהילה, לוח סדנאות ואירועים, לוח חדשות יומי וכן לוח כתבות ומאמרים (להלן:"הלוחות").

 

הפרסום בלוחות הינו כפוף לכל הוראה בתקנון זה בקשר עם העלאת תוכן לאתר.

בנוסף על כל האמור בתקנון זה, על הפרסום בלוחות ובכלל להיות רלוונטי לתחום פעילות הפורטל – רפואה משלימה, בשיטות המוכרות על ידי הפורטל.


המפרסם בלוח "חדרים" בפורטל מודע לכך ומאשר בזאת כי מטפלים וגולשים רשאים לפרסם חוות דעת חיוביות ושליליות, על פי התרשמותם האובייקטיבית מהחדרים.


האחריות על חוו"ד הינה על הגולש. אולם ככל שהמפרסם (בעל החדר) סבור כי יש בחוות הדעת משום לשון הרע, המפרסם רשאי להודיע להנהלת הפורטל על רצונו להסיר את חוות הדעת הרלוונטית, על פי נוהל "הודעה והסרה", בכתובת [email protected].

 

המפרסם ב"לוח חדרים" בפורטל מצהיר בזאת כי הוא בעל הזכויות בחדר הרלוונטי ו/או מורשה מטעמו להשכיר את החדר וכי החדר הינו חדר המתאים ו/או בעל פוטנציאל להתאים ל"חדר טיפולים" ו/או קליניקה, בשיטות המוכרות על ידי הפורטל ו/או חלק מהן.


הנהלת הפורטל שומרת על זכותה שלא לפרסם ו/או להסיר כל פרסום מהלוח, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מראש, ככל שתמצא לנכון כי הפרסום מפר תנאי מתנאי תקנון זה.


מובהר בזאת כי הנהלת הפורטל תסיר כל מודעה אשר תצבור לחובתה ריבוי חוות דעת שליליות ו/או תימצא כבלתי מתאימה ו/או הולמת את הסטנדרטים אשר הציב הפורטל.


מענק התנדבות
פורטל קליניקה גאה לתרום לקהילה ומעודד התנדבות מטפלים בעמותות חברתיות.

 

 

הפורטל יעניק הטבה לכל מטפל אשר יענה למודעת דרושים בלוח ההתנדבות של הפורטל ויתנדב בפועל בעמותה (להלן "המתנדב").

 

מימוש ההטבה יתבצע על ידי העברת אישור קליטת המתנדב על ידי העמותה הרלוונטית לידי הפורטל ולאחר קבלת אישור קליטת המתנדב כאמור יעניק הפורטל למתנדב את ההטבה הרלוונטית מההטבות שלהלן:

 

1. פרסום מקודם למשך 60 יום בכרטיס TOP - למתנדב בעל כרטיס מטפל Free או Basic.

2. 60 ימי פרסום חינם (נוספים) למתנדב בעל כרטיס TOP. ההטבה תחל מיד עם  סיום תוקף הכרטיס הקיים.

 

ההטבה מוגבלת למימוש בודד בתקופה של 24 חודשים. 

 

הנהלת הפורטל רשאית לבטל למתנדב בכל עת את ההטבה על פי שיקול דעתה הבלעדי, בין היתר, מטעמים של היעדרות מפעילות ההתנדבות וכל טעם ונימוק אחר, ללא חובת הנמקה.


הסרת אחריות
הפורטל אינו אחראי לזמינותם של תכנים, מידע ודיוק של שירותים שמועלים על ידי משתמשים, לרבות פרסומים בלוחות השונים.


אין הפורטל אחראי על הפרה של זכות קניין רוחני כלשהי כגון סוד וסימן מסחרי.  הפורטל לא מתחייב שלא יהיו שירותים שיופרעו או שלא יינתנו בצורה רציפה (תקלות,טעויות,הפסקות). כמו כן, הפורטל איננו אחראי לתקלה או כשל בתוכנה, תקשורת ספקים, חומרה ונזק נוסף שיכול לגרום לבעיות ואף לנפילת האתר.


שירותים רבים מתקבלים מחברות צד שלישי. הפורטל מסיר אחריות מכל נזק ו/או הוצאה ו/או אובדן שנגרם לגולש כתוצאה מתקלה או מחדלים הנגרמים על ידם.


הפורטל רשאי לשנות בכל זמן את מסלולי ההתחייבות משך הזמן שלהם ו/או מחירם ו/או הפסקה של כל השירותים ו/או חלקים ממנו ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה.


הפורטל רשאי בהתאם לקיים בחוק להשתמש בפרטי המשתמשים הרשומים ולהעבירם לצד שלישי  בכדי לחשוף את פרטי המשתמש ו/או בכדי לעדכן ולדוור בחומר שיווקי ו/או בהודעות SMS ו/או מיילים ובכל דרך נוספת בה תחפוץ הנהלת הפורטל. גולש שרשום בפורטל ואיננו מעוניין לקבל מידע זה, יכול לבטל אפשרות זו ברגע שנרשם לפורטל או בהודעה למייל :[email protected] .


הפורטל אינו מפקח על כל השירותים ו/או התכנים שמועלים לפורטל על ידי צד שלישי או הגולשים הרשומים בפורטל. לכן הפורטל מסיר אחריות על כל תוצאה שנובעת משימוש בתכנים אלו. הפורטל שומר לעצמו את הזכות לתבוע כל מי שגורם לו נזק ו/או למפעילים וגורמים מטעמו.  הפורטל שומר לעצמו את היכולת והזכות להסיר ולערוך מסר ו/או תוכן ו/או תמונות ו/או וידאו ואף לא לאשר ולסרב לעלות אותם אם לפי דעתו יכולים לפגוע בו או בכל אחד מטעמו. כל מידע שמפורסם על ידי גופים וגורמים אחרים בפורטל בצורה ישירה או עקיפה כגון קישורים (LINK) לאתרים אחרים ושירותים נוספים ותקינות האתרים השונים אינם באחריות הפורטל.


כל תקשורת עם צד שלישי הינו בתנאי ובאחריות של הגולש עם גורם צד שלישי- הפורטל אינו לוקח בשום מקרה צד בתקשורת בין הגורמים השונים ולא אחראית על אף טענה ו/או עגמת נפש ו/או נזק למחשב ו/או ציוד קצה ו/או נזק שיגרם מכל סוג ומין לכל הצדדים כתוצאה מהתקשרות זו.


הגולש מוותר על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי הפורטל באשר למידע המפורסם, אמינותו  ואיכותו. כל תגובה של הגולשים על השירותים  שניתנים או על מעשים ופרסומים של צד שלישי אינם באחריות הפורטל. הפורטל אינו מתחייב לעמוד במכסת זמן להוספת ו/או עדכון מידע אם בחינם ו/או בתשלום וישתדל לעשות כמיטב יכולתו בכדי לעדכן חומרים בהקדם האפשרי ובמסגרת זמן ריאלי ללא אף התחיבות לכל גורם.


בפורטל נערכים מידי יום שינויים במידע, הפורטל אינו אחראי לנזק מקרי ו/או ישיר של איבוד נתונים ו/או רווחים שנובעים משימוש בשירות, תכנים, שירותים ומידע הקיים בפורטל. גם במידה והפורטל מפעיל בקרה ופיקוח על התוכן שמתפרסם.


תוכן שמועלה על ידי מבקרים בפורטל שאף מציבים קישורים לאתרים אחרים אינם מתפרשים לגולשים שאילו הפורטל מסכים ו/או מעודד ו/או נותן חסות לשירות זה. הגולשים אחראים בלעדית על מסחר, פניה ו/או צריכה של מידע עמדות ,פרסומות,עמדות, ביקורות ותוכן המוצגים בפורטל.


על הגולש מוטלת האחריות הבלעדית בכל החלטה אם להשתמש ולסחור במוצרים,שירותים, תוכן,מידע,דעה, פרסומת ותוכן שיווקי המפורסם בפורטל או בכל מקום המשויך לפורטל (רשתות חברתיות,אתרי פרסום מאמרים וכדו).


הפורטל או כל מי שמטעמו אינו לוקח ו/או נושא באחריות חלקית או מלאה על כל נזק ישיר או עקיף מכל סוג, שקשור או נובע בכל דרך לשימוש בשירות או שירותים או באי אספקת המוצר או שירות,מוצר,תוכנה ו/או נובע מעיכוב בשירותים נלווים ואובדן רווחים ו/או נתונים.


כל ניסיון של הפורטל לעזור לפתור פנייה ו/או בעיה של משתמש מכל סיבה שהיא, העזרה לא תתפרש באף צורה כאילו החברה נוטלת אחריות על הדברים.


המשתמש מתחייב לפצות ולשפות מיידית את האתר בגין כל נזק ישיר או עקיף ו/או הוצאה (לרבות הוצאות משפטיות) שתיגרם לפורטל ו/או הנהלת האתר,  כתוצאה מהפרת תנאי השימוש דנן ו/או מתביעה כלשהי ו/או מפרסום מוטעה ו/או מהפרת החוק.


במידה וישנה סוגיה אשר קיימת מחלוקת לגביה וקשורה לשימוש באתר או למוצרים השונים שמופיעים בו, הזכות הסמכותית המשפטית היחידה תהיה של בתי המשפט המוסמך במחוז המרכז . 

 

 

במידה ונעשתה עסקה טלפונית בה נפתח כרטיס מטפל ע"י אחד מנציגי האתר- המטפל נתן בכך אישור לנציג החברה לבצע סליקה והקמה של כרטיס המטפל עם כל המשתמע מכך כולל מעבר ואישור תקנון האתר.

 

פרטיות
השימוש בחלק מהשירותים המוצעים באתר עשוי להיות כרוך ברישום, ועל המשתמש לפעול בהתאם להוראות הרישום, ובכלל זה למסור פרטים נכונים ומדויקים.


האתר רשאי להציג בפני המשתמשים את האפשרות לקבל מידע מעת לעת, לרבות מידי יום ביומו, וזאת בכפוף לאישור מפורש של המשתמש אודות רצונו לקבל מידע כאמור ו/או תכנים מטעם האתר.

 

מסירת המידע תתבצע על ידי האתר היא כפופה להסכמת המשתמש, כפי שתבוא לידי ביטוי באישור התקנון ורישום לאתר, על ידי מסירת פרטי התקשרות.


הפרטים האישיים וכן המידע שיצטבר בחברה בקשר עם המשתמשים, ישמרו במאגרי הפורטל וישמשו אותו אך ורק לשימושים המותרים על פי החוק.


האתר יהיה  רשאי לשמור את הפרטים שנמסרו על ידי המשתמש בעת הרישום לאתר במאגר מידע ולשלוח מעת לעת מידע כאמור.

 

המשתמש רשאי בכל עת לפנות לאתר, בכתובת הדוא"ל: [email protected]  ולדרוש את הסרת פרטיו ממאגר המידע ו/או את הפסקת משלוח המידע השיווקי מטעמו.

 

חל איסור מוחלט למסור פרטיו של אחר, זולת המשתמש, למעט בכפוף לאישורו המפורש של אותו משתמש שימלא פרטי אחר, שלא בהסכמתו, יישא באחריות לכל נזק ו/או הוצאה אשר ייגרם לאתר ו/או לאותו אדם, כתוצאה ממילוי הפרטים כאמור.


הפורטל מקפיד לשמור על פרטיותם של הגולשים. מידע זה נשמר על פי חוק פרט למידע ונתונים שפורסמו על ידי גולשים בצורה פומבית. במידה ומתחיל הליך משפטי בין הפורטל לגולש, הפורטל שומר לעצמו את היכולת לחשוף את פרטיו ו/או מידע שהגולש עושה בפורטל שמפר את התנאים הקיימים או אף אם הפורטל ומנהליו חוששים שיכול להיגרם נזק עתידי להם ו/או לפורטל ו/או עובדיו ו/או  צד שלישי. עצם השימוש והגלישה בפורטל מהווה הסכמה לבדיקה באמצעות כלים שונים כגון "cookies". הפורטל רשאי לבצע סקר ו/או פיקוח ו/או פיתוח של שירותים שונים למטרות בקרה ואיכות השירות.

 

עם העברת התכנים להצגה באתר מהמזמין לספק, המזמין נותן בזאת לספק הרשאה בלתי חוזרת שאינה מוגבלת בזמן, להציג ולהפיץ את התכנים באתר ו/או באתרי הספק ובאתרי אינטרנט נוספים במסגרת שיתופי פעולה ו/או בכל צורת מדיה אחרת ושונה וזאת גם לאחר סיום ההתקשרות בין הצדדים מלבד פרטי אשראי. המזמין רשאי בכל עת, לאחר סיום ההתקשרות לבקש בכתב להסיר את פרטיו מהאתר וזאת באמצעות פניה לכתובת הדוא"ל: [email protected] . פרטי האשראי של הלקוח לא יועברו לאף גורם שלישי.


הפורטל רשאי לשנות מעת לעת את מדיניות הגנת הפרטיות אשר תחול מרגע פרסומה בפורטל.


אישור קבלת פרסומת
אישור תקנון זה ומסירת פרטי המשתמש מהווה הסכמה לשיגור דברי פרסומת על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס 40), התשס"ח-  2008 (להלן: "החוק"). אף על פי כן, המשתמש רשאי לבטל את הסכמתו על ידי משלוח הודעה להנהלת הפורטל בכתובת [email protected] או בטופס צור קשר.


כל עוד לא נמסרה הודעת ביטול להסכמה לקבלת דברי פרסומת, הנהלת הפורטל תהא רשאית, בהתאם להוראות החוק, להשתמש בפרטי המשתמש, כפי שנרשמו בפורטל, ו/או להעביר פרטים של משתמשים לצדדים שלישיים על מנת לחשוף את המשתמשים הרשומים לעדכונים ו/או חומר שיווקי רלבנטי בכל אמצעי מדיה.


תנאי התשלום ומדיניות החזרה
התשלום יבוצע באמצעות כרטיס אשרי: ויזה כ.א.ל., ויזה אלפא, ישראכרט, מסטרקרד, קלאב ישראל בע"מ או לאומי קארד. יש להזין את מספר הכרטיס ופרטיו בעת ביצוע ההזמנה באתר.


בעת ההרשמה, ניתן להשאיר פרטים ונציג מטעם הפורטל יחזור אל המטפל טלפונית בכדי לבצע סליקת אשראי מולו.


בעת התשלום יש לספק את הנתונים הבאים: שם בעל הכרטיס, מספר תעודת זהות, וכתובת דואר אלקטרוני נגיש.


לא ניתן לבטל או להעביר מנוי לאחר הזמנה ותשלום באתר, אלא בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981.

  

ביטול מנוי בתשלום לפני סיום תקופתו- קנס של 3 תשלומים מסך כולל של עלות המסלול+ מע"מ (אלא אם נחתם חוזה והרצ"ב אינו רלוונטי)

 

כל מסלול הכולל בתוכו מוצר אלקטרוני כגון טאבלט/ IPED יחוייב בנוסף בעלות של המוצר בגובה של 1000 ש"ח במידה ויבטל את המנוי לפני סיום תקופתה.

ביטול מנוי לפני סיום תקופתו המכיל סרטון תדמית אישי של המטפל שנעשה על ידנו, יחוייב בעלות הסרטון המלאה שהאתר שילם עליו  בלי קשר לעלות הכרטיס או הקנס.


במידה ותקלה טכנית באתר מנעה שימוש במנוי לאחר תחילת ספירת התקופה הנקובה, ולפני סיומה, יוכל המשתמש לפנות לחברה על מנת לקבל הארכת תקופת המנוי בגין הזמן שבו האתר לא היה זמין.


בגין כל ביטול עסקה על פי דין ו/או אי עמידה בתנאי הסף, יחויב המשתמש בעלות ביטול של 5% או 100₪  (על פי הנמוך ובהתאם להוראות הדין).


משתמש אשר יימצא כמי שאינו עומד בתנאי הסף, יוסר כרטיסו באופן יזום וללא הודעה מראש על ידי הנהלת הפורטל. במקרה כאמור, יוחזרו דמי המנוי למשתמש, בקיזוז דמי ביטול וטיפול בשיעור של 5% מעלות המנוי. 


הפורטל רשאי לשנות בכל זמן את מסלולי ההתחייבות משך הזמן שלהם ו/או מחירם ו/או הפסקה של כל השירותים ו/או חלקים ממנו ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה.


הפורטל שומר על זכותו שלא להחזיר כל סכום  ששולם על כל שירות הניתן בתשלום בפורטל ונעשה בו שימוש לרעה לפי החלטתה של הנהלת הפורטל ומנהליו שרואים בו כפוגע.


צור קשר

במידה ונתקלת בבעיה או שאלה על הפורטל ושירותיו , הינך יכול לפנות אלינו:


בדוא"ל: [email protected]
בטלפון: 072-39-38-919


בדואר: הנחשול 40 ראשל"צ
לכבוד- משא"ב: מחלקה לפניות ציבור. 

התכנים המופיעים בפורטל קליניקה נועדו לספק אינפורמציה ראשונית בלבד ובשום אופן אינם מהווים ייעוץ רפואי, חוות דעת או תחליף להתייעצות עם רופא מוסמך. בכפוף לתנאי השימוש.

הפורטל אינו אחראי על הפרסום, המחיר, הטיפול ותוצאותיו שהינם באחריות המטפל בלבד.

   

קליניקה לקהל הרחב   שיטות טיפול  

מחלות וסימפטומים

כללי

סיור בקליניקה  

רפואה סינית

  כאבי גב

גיל המעבר

 

רפואה משלימה

מאגר מטפלים מוסמכים

  נטורופתיה  

הפרעות קשב וריכוז

פריצת דיסק

 

ההבדלים בין רפואה משלימה לאלטרנטיבית

מאמרים ומחקרים

  שיאצו  

אוסטאופורוזיס

פוסט טראומה  

  דיקור סיני

אירועים בענף

  הומאופתיה  

תסמונת המעי הרגיז

פיברומיאלגיה

 

איך בוחרים מטפל

מילון מונחים

  רפלקסולוגיה  

ברונכיטיס

לקויות למידה

 
  כירופרקטיקה  

סחרחורת

עייפות

 

קליניקה למטפלים

  ביופידבק  

דיכאון שלאחר לידה

ירידה במשקל  

 

עזרה

חדר טיפולים להשכרה

  שיטת אלבאום  

הפרעות שינה

טרשת נפוצה

 

סיור בקליניקה

דרושים

  עיסוי  

דיכאון

כאבי ראש - מיגרנה   שאלות ותשובות

מתנדבים בקהילה

  הידרותרפיה    

עצירות

בעיות מחזור

 

פרסם בקליניקה

הטבה לחברי איגוד   שיטת אלכסנדר    

צור קשר

פתח כרטיס מטפל   שיטת פאולה    
  שיטת פלדנקרייז    

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        © כל הזכויות שמורות לפורטל "קליניקה"